obs: pågående arbete

Målbild för enklare myndighetskontakter och framtida verksamt.se

Bakgrund – Sverige ska bli världsledande i enkelt företagande och att nyttja digitaliseringens möjligheter för detta ändamål

Regeringen har höga ambitioner för att skapa fler och växande företag, samt att Sverige ska bli världsledande i enkla myndighetskontakter för företag och i att nyttja digitaliseringens möjligheter för detta ändamål.

Företagen ser dock fortfarande myndighetsregler som det näst största hindret för tillväxt, enbart kompetensbristen är ett större problem. Därtill ökar hela tiden kraven från medborgare och företag på enkla digitala tjänster vilket i sin tur kräver en hög utvecklings- och innovationstakt som snabbt kan leverera nytt värde.

Nuläge - dagens lösning möter inte de förändrade omvärldskraven

Verksamt.se är en mycket uppskattad webbplats där en stor mängd offentliga aktörer samlar information och tjänster riktade till företagen för att de ska kunna hantera myndighetsregler och administration digitalt och samlat på en plats.

Verksamt.se har en hög användning, är mycket uppskattad av användarna och har vunnit pris för sin utformning. Dock möter den inte de ökade krav som angivits i bakgrunden ovan. Företagen upplever fortsatt en rad problemområden när de funderar på att starta, startar och sedermera driver och utvecklar sina företag. Detta tar onödig tid och hämmar deras tillväxt.

Framförallt saknas sammanhållna processer mellan de olika aktörerna vilket gör att företagen behöver agera ”projektledare” mellan dessa på olika sätt. Dagens lösning återanvänder inte data i tillräckligt hög utsträckning och saknar bland annat stöd för digital fullmaktshantering vilket genererar dubbelarbetet och pappersadministration.

Nyttan med dagens lösning är för liten för många av intressenterna och flera väljer egna lösningar mot företagen både för att det går snabbare och ibland blir bättre vilket på sikt riskerar att urholka och ytterligare försämra dagens lösning. Dagens lösning är uppbyggd som ett nav centrerat runt verksamt.se vilket gör det svårt och långsamt att skala upp och göra snabba förändringar.

Dagen lösning är också för liten och omfattar enbart några av de största myndigheterna vad gäller e-tjänster. Få kommuner är integrerade, kopplingen till främjarna är väldigt lös och inga privata aktörer finns med på allvar. Vidare så är inte dagens lösning digital i tillräckligt hög utsträckning. Många av uppgiftskraven mot företagen hanteras fortfarande med blanketter utan möjlighet till inmatningskontroll, förifyllnad och digital återkoppling/status.

Nyläge – därför behövs en ny lösning i form av ett ekosystem

Mot bakgrund av ovan behövs en ny lösning i form av ett modernt digitalt ekosystem. Målbilden i denna rapport (se pdf) beskriver ett sådant ekosystem som kraftigt kan förenkla myndighetskontakterna för företag och samtidigt skapa nyttor för samtliga inblandade aktörer.

Ekosystem (också kallat värdenätverk) innebär att en stor mängd aktörer bidrar med tjänster och information, utan behov av ett nav, men med gemensamma nationella komponenter för informationsutbyte. Verksamt.se går i en sådan lösning från att vara en producent och nav till att vara en konsument av tjänster och information som även kan konsumeras av en rad andra kundmöten.

Ett sådan lösning är förändringstålig och möjliggör parallellutveckling genom en federativ arkitektur. Detta möjliggör också att ”spänna bågen” och öka innovationshöjden ytterligare framöver eftersom lösningen är flexibel på ett annat sätt än idag. Det nya ekosystemet erbjuder stöd för sammanhängande kundärenden som spänner över flera olika aktörer och där kundhändelser som status och återkoppling och kalenderhändelser kan konsumeras samlat från flera olika aktörer, bland annat verksamt.se. Detta löser samtliga identifierade kundproblem och bedöms därför vara en stor administrativ lättnad för företagen men också de andra inblandade aktörerna.

Vidare realiserar det nya ekosystemet det personliga informationsägarskapet för företag och gör att företagaren får full kontroll över sin information och hur den ska kunna användas av andra. Ekosystemet erbjuder ett komplett digitalt och effektivt stöd för firmatecknaren att sköta sin offentliga åtagande men också ett lika bra digitalt stöd för de som företräder eller hjälper firmatecknaren inom eller utanför företaget (ombud).

Det föreslagna ekosystemet erbjuder en lösning på en nationell digital fullmaktshantering i Sverige, vilket kan användas av alla olika intressenter, även mot medborgare. Detsamma gäller nya tjänster för att konsumera kundhändelser, personliga viktiga datum och handlingar (tillstånd, bevis, beslut etc.) från ekosystemets alla delar.

Den föreslagna arkitekturen för att realisera ekosystemet följer helt EU:s interoperabilitetsramverk EIF och den svenska varianten ”Ramverk för digital samverkan” som nyligen sammanställts av eSam. Den federativa arkitekturen lägger också grund för innovation och samskapande med privat sektor vilket är helt i linje med regeringens ambitioner och bedöms öka utvecklingshöjd och utvecklingstakt.

Vidare lägger den föreslagna arkitekturen grund för digitala informationskedjor genom att tillhandahålla nationella bastjänster för ett smidigt informationsutbyte som fungerar oavsett om källdata hämtas från företagaren genom inmatning eller om det hämtas maskin-till-maskin från företagens eller de andra aktörernas system.

Värdemodell – ekosystem för enklare myndighetskontakter för företag (pdf)

Målbild för enklare myndighetskontakter för företag (pdf)