obs: pågående arbete

Arbetssätt och metoder

Värdemodellen

En affärsmodell i offentlig tappning

Modellen visar värdeskapande i ett ekosystem av aktörer med kunden i centrum. Som mall för värdemodellen har använts en modell kallad Business Model Canvas som används för att beskriva, analysera och designa en verksamhets affärsmodell.

Modellen är ursprungligen framtaget av ett forskarteam under ledning av österrikaren Alexander Osterwalder och används idag av flera miljoner användare i organisationer av alla storlekar världen över. Den utgår ifrån att värdeskapande bäst beskrivs genom nio grundläggande byggstenar.

Värdemodellen - Framsidan/Scenen

Framsidan eller scenen är en teateranalogi som syftar till att det är dessa delar som kunden ser och upplever.

Kundsegment För vilka skapar vi värde? Vilka är våra viktigaste kunder?

Värdeerbjudande Vilket värde levererar vi till våra kunder? Vilka kundbehov uppfyller vi?

Kanaler Genom vilka kanaler vill våra kundsegment nås? Hur är våra kanaler integrerade?

Kundrelationer Vilka typer av relationer förväntar varje kundsegment att vi ska skapa med dem? Vilka har vi skapat? Hur marknadsför vi oss?

Intäktsströmmar/Nyttoskapande Vilket värde levererar vi till våra kunder? Kan det omsättas i pengar, direkt eller indirekt?

Värdemodellen - Baksidan/Backstage

Samma analogi som för framsidan/scenen. Syftar till att det är dessa delar som kunden inte ser och upplever men som är en förutsättning för att föreställningen ska kunna genomföras eller att värdeerbjudandena ska kunna realiseras.

Nyckelresurser Vilka nyckelresurser krävs för att leverera våra värdeerbjudanden?

Nyckelprocesser Vilka nyckelaktiviteter krävs för att leverera våra värdeerbjudanden?

Nyckelsamarbeten Vilka är våra viktigaste samarbetet? Vilka nyckelresurser skapas hos de olika aktörerna? Vilka nyckelprocesser genomförs av de olika aktörerna?

Kostnad Hur fördelar sig kostnaderna för värdeerbjudanden?

Tjänstedesign

En metod för att ta fram värdeerbjudanden

För att komma fram till vilka erbjudanden som ska riktas till varje enskilt kundsegment används tjänstedesign. Tjänstedesign är en metodik som utgår helt ifrån kundens behov och sedan översätter detta i ett erbjudande som på bästa möjliga sätt matchar behoven.

Den grundläggande frågan är vad kunden försöker få gjort, t.ex. att ”starta ett företag” vilket ofta beskrivs med en kundresa. På den kundresan upplever kunden en rad problem och önskar sig en rad fördelar.

Det är genom att möta dessa problem och fördelar som riktigt bra erbjudanden uppstår. När ett förslag till erbjudande finns framtaget testas det konceptuellt på kunden som får tycka till och förfina.

Design Thinking

Användardriven design

Design Thinking är en arbetsmetod för att förvandla insikterna du får från användaren, genom kvalitativ research till träffsäkra tjänster, som utgår från verkliga behov.

Det kan appliceras på varor, tjänster, processer, organisationsutveckling med mera och utgår ifrån människans behov (human centered approach).

Metoden är relativt ny men börjar bli ett växande arbetssätt för offentlig sektor runt om i världen. Då arbetssättet tar sin utgångspunkt i människans behov är det applicerbart för företag, myndigheter, social innovation m.fl.

Design Thinking ersätter inte etablerade arbetssätt utan kompletterar genom att undersöka medborgarnas problem djupare och designa tjänster, produkter och strukturer som skapar nya värden.

Processen består av fem steg: ringa in, undersöka, fokusera, ta fram idéer och testa idéer. Efter att idén är testad går du vidare och förverkligar projektet – eller tänker om, beroende på hur idén tas emot av användarna.

Källa: Innovationsguiden.se

Design Thinking kan användas under begränsad tid, exempelvis en vecka, för att snabbt testa ett lösningsförslag, men också användas som del av arbetskulturen för att utgå från användaren i hela verksamheten.

Designsprint

Ta fram och testa lösningsförslag

Att göra en designsprint är ett effektivt sätt att på kort tid gå från befintliga kundinsikter till att testa koncept innan du utvecklar en färdig tjänst. Du gör en resa in i framtiden för att ta reda på vad slutanvändarna har för feedback och önskemål, utan att ha utfört projektet i sin helhet.

Du kan till exempel genomföra djupintervjuer och observationer utifrån ett konkretiserat problem och ett lösningsförslag. Tillsammans med användaren utvärderas enkla prototyper av lösningen som sedan analyseras.

Designsprinten kan beskrivas som en rad strukturerade arbetsmöten (workshops) genomförda under en begränsad period. Genom sprinten får arbetsteamet djupare insikter om hur önskvärt ett visst koncept upplevs av användaren och utforskar potentiella vägval till vidareutveckling.