obs: pågående arbete

Samverkan med marknaden

Rivstart för Innovationsforum

Under januari och februari 2019 deltog ett 90-tal företagare på ett nystartade innovationsforum om digital samverkan mellan privat och offentlig sektor. Under forumet genomfördes bland annat två workshops om hur vi tillsammans kan förenkla för företagande i ett digitalt ekosystem. Syftet är att nå en snabbare och effektivare utveckling av tjänster till företag. Bakgrunden är ett regeringsuppdrag som handlar om att öka innovationstakten på Verksamt.se med företagstjänster som förenklar, genom ett ökat samskapande med den privata marknaden.

Nya lösningar i samskapande med marknaden

Arbetet med att utveckla verksamt (läs mer här) bygger på principerna om ett nytt ekosystem. Ett system där vi myndigheter ger förutsättningar för andra aktörer att utveckla smarta lösningar, baserade på en gemensam arkitektur, tillgång på data och gemensamma standarder. Genom att ge möjligheter till marknaden utnyttjar vi hela samhällets kapacitet att möta de förväntningar som finns på bra service och smarta lösningar.

Bolagsverkets generaldirektör, Annika Stenberg, betonade bland annat det nationella perspektivet och vikten av att vi tillsammans skapar digitala ekosystem. - Vi ska bli världsledande i enkla myndighetskontakter för företag. Det är en hög ambition. Men den är fullt rimlig och helt genomförbar. I Sverige har vi en hög digital mognad och genom att bland annat ha drivit och utvecklat verksamt.se har vi lärt oss mycket. Det en stabil grund som vi står på när vi nu tillsammans, börjar att tänka större och gör oss reda för att kliva in i gemensamma digitala ekosystem.

Stort intresse för en första dialog

Intresset har varit enormt från it-bolag och tjänsteföretag som vill utveckla digitala tjänster som gör det enklare att starta och driva företag. Det uppskattades väldigt mycket att vi myndigheter samlat gick ut gemensamt med en gemensam målbild. - Vi har räknat och gjort en nyttoanalys som visar på stor samhällsnytta med besparingar på 2,7 miljarder per år, sade Gunilla Nordlöf generaldirektör på Tillväxtverket.

Paneldiskussion lyfte centrala frågor

På plats i panelen fanns medarrangörer från Skatteverket, Naturvårdsverket, Arbetsförmedlingen och DIGG – Myndigheten för digital förvaltning. Alla med olika infallsvinklar på möjligheter och utmaningar med digitalt samskapande. Skatteverket lyfte fram att de vill skapa tjänster i kundens miljö. - Kunden ska i sin vardag enklare kunna sköta sitt företagande och då behöver vi samskapa med marknaden och integrera system med Skatteverkets miljö, sade Jan Sjösten, digital strateg på Skatteverket.

DIGG reflekterade över betydelsen av övergripande styrning för att lösa samhällets digitaliseringsutmaningar. - I Sverige är myndigheter vana att bestämma själva och söka överenskommelser på frivillig väg. De länder som ligger före oss har en mycket tydligare styrning av digitaliseringen och nya tjänster, som t ex Estland, sade Daniel Antonsson, enhetschef på DIGG.

En viktig fråga som återkom var hur vi får till ett säkert och effektivt informationsutbyte?
- Integritetsfrågorna är jätteviktiga. Vi har ett stort förtroende för myndigheter i Sverige och så ska det vara också. Det förtroendet får inte rubbas, sade Daniel Antonsson och fick medhåll från Bengt Wiktorén från Arbetsförmedlingen.
- Digital trovärdighet ligger högt. Vi får inte läcka känslig information och öppna upp onödigt mycket data.

Nyckelord var förflyttningar, nyttor och behov

- Vi behöver utgå från företagarnas behov. Det ligger i grunden, men vi myndigheter behöver också vara mer lyhörda och stämma av med marknaden mer än vad vi gör idag. Samskapande betyder att vi gör det tillsammans. Myndigheter behöver agera med marknaden och bli duktigare på att utveckla tillsammans med marknaden, sade Jan Sjösten från Skatteverket.

Från myndighetshåll kom funderingar om hur avstämningar och upplägg av digitalt utvecklingsarbete med privata företag kan se ut i praktiken? Hur tänker företagen runt att hämta information? Hur ser det långsiktiga samskapandet ut? Hur ser affärsmodellen ut? Företagen i sin tur såg positivt på nya affärsmöjligheter, mer tillgång till öppna data och att myndigheter ägnar sig åt sitt kärnuppdrag och släpper loss innovationskraften till privata aktörer.

Slutsatser – hur går vi vidare

Just nu sammanställs materialet från de workshops som hållits. En sammanställning kommer att publiceras här inom kort.

Faktaruta

Digitalt ekosystem

Med digitalt ekosystem menar vi en digital infrastruktur som möjliggör informations- och tjänsteflöden mellan många delvis oberoende aktörer och som är självorganiserande och hållbart över tid. I ett sådant ekosystem använder företagare de offentliga och privata tjänster som de föredrar och har behov av. Här ser vi privata it- och tjänsteleverantörer som en mycket viktig del.